Travel Organization for deaf people

"Sprekend de wereld in" 

Beleidsplan

RSIN:852619571

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
De heer J.C. Hessing      - Voorzitter
De heer S.A. Wiedenhof -  Secretaris/Penningmeester.

Het beloningsbeleid.
In de statuten van de stichting, artikel 4 punt 5 is het volgende opgenomen.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidplan.

Sprekend de Wereld In is een stichting die zich toelegd op het organiseren van reizen voor doven en slechthorenden.
De organisatie bestaat uit vrijwilligers die hiervoor hun vakantiedagen inzetten om groepen te begeleiden. De kosten van de reizen worden gedragen door de deelnemers en getracht wordt dit zo goedkoop mogelijk te doen, zodat een ieder die tot deze doelgroep behoort kan deelnemen aan de reizen. Elk jaar wordt er een schema gemaakt van de voorgenomen reizen. De bestemming zijn veelal aangedragen door de deelnemers.

Waarom specifieke reizen voor doven en slechthorenden.
Doven en slechthorenden hadden er behoefte aan om samen op vakantie te kunnen gaan, zodat er tijdens de vakantie meer aandacht aan hen werd besteed door het gesproken woord om te zetten in gebarentaal en niet verloren te gaan tussen de horende mensen. Verder hebben zij veel behoefte aan het leggen van contacten met mensen die ook doof of slechtorend zijn.

Sprekend de Wereld in heeft een aantal uitgangspunten waar aandacht aan wordt besteed:

  • Kleine groepjes varierend in leeftijd.
  • De groep wordt begeleid door een vrijwilliger, die de gebraentaal beheerst en een of twee vreemde talen spreekt.
  • De accommodatie waarvan gebruik wordt gemaakt dient gelegen te zijn in of bij het centrum dat goed bereikbaar is en voorzien van goede verlichting in de kamers en het restaurant.
  • De omgeving dient voorzien te zijn van goede openbare verlichting.
  • Meer aandacht voor deelnemers aan de excursies.
  • Personen uit hun isolement te halen en hun wereld te vergroten.
  • Verder zijn de reizen er op gericht dat er contacten kunnen worden gelegd met doven en slechthorenden in de landen die bezocht worden. Hierdoor kunnen uitwisselingen ontstaan.
  • Verder worden de deelnemers begeleid zodat zij in de toekomst ook zelfstandig op reis kunnen gaan.